Danh sách yêu cầu sản phẩm

Hạt Điều W320 0 Báo giá

Danh mục: Điều (Đào lộn hột) | Yêu cầu bởi: Hà Phong

Số lượng cần mua: 100 tấn

Ngày mua / hết hạn: 04/11/2020 đến 05/02/2022