Danh sách yêu cầu sản phẩm

Vải thiều 0 Báo giá

Danh mục: Sầu riêng | Yêu cầu bởi: Le Nam Khanh

Số lượng cần mua: 100 tấn

Ngày mua / hết hạn: 12/08/2020 đến 31/08/2020

Sầu riêng thái monthong 1 Báo giá

Danh mục: Sầu riêng | Yêu cầu bởi: Giang Văn Tuân

Số lượng cần mua: 700 kg

Ngày mua / hết hạn: 11/12/2018 đến 28/09/2019

Sầu riêng Ri6 0 Báo giá

Danh mục: Sầu riêng | Yêu cầu bởi: Giang Văn Tuân

Số lượng cần mua: 800 kg

Ngày mua / hết hạn: 11/12/2018 đến 30/08/2019

Sầu riêng ri6 1 Báo giá

Danh mục: Sầu riêng | Yêu cầu bởi: Phạm Nhi

Số lượng cần mua: 800 kg

Ngày mua / hết hạn: 01/12/2018 đến 29/03/2020

Sầu riêng 1 Báo giá

Danh mục: Sầu riêng | Yêu cầu bởi: Nông sản Dũng Hà

Số lượng cần mua: 500 kg

Ngày mua / hết hạn: 10/12/2018 đến 23/10/2019